Aile ve Kişiler Hukuku

 • Evlilik öncesi sözleşmelerin hazırlanması
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • Mal rejimine ilişkin davalar
 • Nafaka ve boşanmaya bağlı maddi-manevi tazminat davaları
 • Velayet ve Vesayet davaları
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Kişilik haklarının korunmasına dair davalar

Gayrımenkul Hukuku

 • Tapu iptali, tescili ve istihkak davaları
 • Gayrimenkullere bağlı ayni hakların tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şufa davaları
 • İzale-i şuyu davaları
 • Gayrimenkul teminatı ve ipotek işlemleri
 • Kamulaştırma davaları ve kamulaştırmasız el atma davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan doğan uyuşmazlıkların çözümü

İcra ve İflas Hukuku

 • Kurumsal ve bireysel icra dosyalarının takibi
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İstihkak iddialı haciz ve davaların çözümü
 • İflas davaları ve iflasın ertelenmesi
 • Konkordato ve sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması
 • İhtiyati haciz

Ticaret Hukuku

 • Şirket kuruluş işlemleri
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili
 • Şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütmek ve koordine etmek (genel kurul, yönetim kurulu, pay defteri, hisse senetleri, rehin çeşitli kayıtlar, vb.)
 • Şirketlerde hisse devir işlemleri
 • 2012 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri ve şirketlerin yeni mevzuata uygun hale getirilmesi işlemleri
 • Kooperatifler Hukuku ile ilgili davalar
 • Ticari alım-satım, acentelik, bayilik, distribütörlük, franchise ve diğer sözleşmelerin hazırlanması
 • Ticari senetlere ve sair kıymetli evraka ilişkin davalar

Borçlar Hukuku

 • Borçlar Hukuku alanındaki sözleşmenin hazırlanması ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü
 • Kira tespit, uyarlama ve tahliye davaları
 • İnşaat Sözleşmeleri ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren uyuşmazlıklar
 • Karayolları Trafik Kanunu'ndan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

Vergi Hukuku

 • Vergi uyuşmazlıklarıdan doğan davaların takibi
 • Vergi uyuşmazlıklarının uzlaşma yolu ile çözümü
 • Vergi ceza hukuku kapsamına giren davalar
 • Vergi hukuku kapsamına giren konularda danışmanlık hizmetleri

İdare Hukuku

 • İptal ve tam yargı davaları
 • Bağımsız Kurumlar (RTÜK,BDDK) tarafından gerçekleştirilen yaptırımlara karşı itiraz ve iptal davaları
 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu kapsamına giren işlerde danışmanlık hizmetleri
 • İmar Kanunu'ndan doğan uyuşmazlıkların çözümü

İş Hukuku

 • Şirketlere İş Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • Bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşçi alacakları ve iş kazalarına ilişkin davalar
 • İşe iade davaları
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun'undan doğan uyuşmazlıkların çözümü

Miras Hukuku

 • Tenkis davaları
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi
 • Vasiyetnamenin ve miras sözleşmesinin iptali
 • Muris muvaazasına dayalı iptal davaları ve Miras sebebiyle İstihkak davaları

Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • Marka, Patent, Faydalı Model ve Endrüstriyel Tasarım başvuruları
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Marka Ceza Hukuku alanına ilişkin davalar
 • FSEK ve Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren davalar

Sigorta Hukuku

 • Trafik kazalarından doğan maddi/manevi zararların hızla tahsili.
 • Trafik Kazalarından doğan maddi/manevi tazminat davaları.
 • Sair sigorta muamelelerinden doğan uyuşmazlıklar.

Ceza Hukuku